He En

הידרופוניקה

הידרופּוניקה היא שיטה לגידול צמחים במצע מנותק מהאדמה.

נמצא כי האדמה, שהיא מאגר החומרים המזינים, אינה חיונית לגידול הצמחים, שכן, הצמחים יכולים לספוג את החומרים המזינים כשהם מומסים במים. כאשר החומרים המזינים הדרושים לצמח מוספים באופן מלאכותי למי ההשקיה של הצמח, הצמח אינו זקוק למצע אדמה כדי להתקיים. ניתן לגדל כמעט כל צומח בעזרת אספקת מים במנותק מהאדמה.

ישנם שני שימושים עיקריים להידרופוניקה. ראשית, היא מאפשרת ליצור סביבה מבוקרת לגידול צמחים, ובכך מסירה משתנים רבים (כגון חיידקים המצויים בקרקע וגורמי מחלות אחרים). שנית, מיני צמחים רבים מניבים בדרך זו יותר תפוקה בפחות זמן, ולעתים קרובות באיכות יותר גבוהה; ניתן לגדל צמחים בצפיפות רבה, ובכך לחסוך שטח (ניתן אפילו לגדל צמחים בקומות).

אם משתמשים במערכת מים סגורה הממחזרת את המים, מערכות אלה צורכות כמות מים מזערית לעומת חקלאות מסורתית.

בארץ מגדלים מינים שונים של גידולים בשיטת ההידרופּוניקה. עלים מסוגים שונים, סוגים שונים של חסות, נבטים ועוד.


יתרונות

  • אין צורך באדמה.
  • חסכון משמעותי במים.
  • עלויות דישון נמוכות יותר.
  • מניעת זיהום אקולוגי וסביבתי מחומרי הדברה ודשנים.
  • טיפול פשוט יותר במזיקים ומחלות.
  • תשואות יציבות וגבוהות.
  • ניתן ליישם את השיטה במקומות שבהם גידול קונבנציונלי באדמה אינו אפשרי.


חסרונות

  • בזמן הפסקת חשמל ישנה סכנה של יבוש מהיר של שורשי הצמחים.
  • הוצאה ראשונית גבוהה בהשוואה לגידול באדמה.


מצע גידול – צמר סלעים

השיטה המועדפת ובעלת התוצאות וסיכויי ההצלחה הטובים ביותר להנבטה ולגידול הצמחים היא באמצעות צמר סלעים שהינו בעל יחס גבוה של אויר אשר חשוב מאוד ליצירת שורשים והתפתחותם.

השימוש במצע מנותק מייתר את השימוש במתיל ברומיד. לעובדה זו ישנה חשיבות רבה כי לאחרונה התגברה הדרישה בארצות המערב ליבוא פרחים רק ממגדלים אשר יבטיחו את הפחתת השימוש בחומרי הדברה וימנו משימוש במתיל ברומיד.

מתצפיות שערך משרד החקלאות במושב שדה יצחק התברר כי ניתן לקבל תוצאות טובות יותר הן ביבול והן באיכות הפרחים בגידול הידרופוני. בהשוואה בין המצעים פרלייט, טוף וצמר סלעים, נמצא כי היבול הגבוה ביותר התקבל ממצע צמר הסלעים וגם איכותו היתה הגבוהה ביותר. גם קצב הגידול בצמר הסלעים היה מהיר יותר מגידול באדמה ומזה של שאר המצעים. 

www.shaham.moag.gov.il/shaham/download/solidago.doc